OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

Ing. Martin Stanko

Lužická 1018/9

470 06 Česká Lípa

IČO:  05357438

tel: +420 774 287 770

 

Zákazník:

Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.

Při registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

Objednávka

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. V případě, že si svoji objednávku zákazník nepřevezme, bude mu účtována náhrada vzniklých výdajů (poštovné a balné) + případné škody na zboží vzniklé dlouhodobým pobytem (zejména rostlin) ve tmě balíku.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena zprávou na e-mail ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nebo nějaké chybějící či nepřesné údaje.

 

Dodací podmínky:

  •  

Platba předem:
Bankovní spojení: 276282141/0300
Variabilní symbol: je číslo Vaší objednávky.

Zboží expedujeme obratem po připsání platby na náš účet.

 

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

 

Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. ., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době. V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné uplatnit reklamační postup dopravce.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

Kupující si je vědom,že u produktů rostlinného materiálu,který byl použit při výsadbě lze těžko určit subjekt,který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace. Kupující je povinnen osobně produkty po převzetí překontrolovat.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nesprávným používáním zboží, nebo péčí o něj
  • vada byla způsobena působením vyšší moci

A něco za mě:: všichni by se měli rozumně zamyslet nad tím,že stromek nebo jiné rostliny jsou především živé organismy a dá se opravdu velice těžko říct,proč tři rostou a čtvrtý ne -byť se mu dostává stejné péče (je to jako bysme chtěli znát odpověď, proč tři členové rodiny jsou zdraví a čtvrtý "chytne" chřipku) Takže reklamovat ano, ale s rozumem. Ing. Martin Stanko

Ochrana osobních dat

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. (Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně). Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.

Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já: Ing. Martin Stanko, Lužická 1018/9, Česká Lípa 47006


Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dookladu
Dále pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych Vám mohl nabídnout kvalitní zboží, včastné dodání a služby na míru.

    Jméno, příjmení, oslovení
    Adresa pro zřízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží
    Telefonní číslo
    E-mailová adresa
    IP adresa
    Historie nákupů
   
Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Zřízení služby, zajištění servisu: nejdéle 48 měcíců od ukončení poskytování služby

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení , cizinecké nebo státní bezpečnosti.

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017